પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા ૨૦૨૨-૨૩ના ધોરણ ૩ થી ૮ – Primary School Pratham Satrant Parixa Time Table 2022-23

Primary School First Term Examination Time Table 2022-23 Std.3 to 8 IMPORTANT LINK: પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા ૨૦૨૨-૨૩ના ધોરણ ૩ થી ૮ ના તમામ વિષયોની પરીક્ષા અને તેના સમાન સમયપત્રક અંગે જરૂરી સૂચનો બાબત લેટર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો. If devotees like Shabari, Kewat and Nishad continue to engage in their duty, then Shri Ram … Read more

Std.1 to 10 Bridge Course – Gyansetu Class Readyness: Time Table

Std.1 to 10 Bridge Course – Gyansetu Class Readyness: Time Table IMPORTANT LINKS પરિપત્ર તથા નવુ ટાઇમ ટેબલ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો. Important Link: Click Here to Letter Download Click Here to Download Time Table. બ્રિજકોર્સ – કલાસ રેડીનેશઃ જ્ઞાનસેતુ સાહિત્ય અહીંથી ડાઉનલોડ કરો. God bless you,” said the sixty-five-year-old, clasping his hands. … Read more

Prathmik Shala na Shixako mate Upyogi tharavo

Useful Shaixanik Tharavo For Primary Teachers Vidhyasahayak Bharti tharav Badli Tharav pdf Important Link: Click Here To Download More Circular click here Prathmik Shala na Shikshko mate upyogi shaixanik tharav, badli tharavo, Vidhyasahayak bharti tharav. Unacademy, India’s largest learning platform aims to change the way India learns, one Live Class at a time. Founded in … Read more

Parinam Patrak 2020-21 Useful Letter

Parinam Patrak 2020-21 Related Useful Letter Date 22-04-2021 Guidance circular regarding result sheet as per mass promotion in Std. 3 to 8. IMPORTANT LINK: CLICK HERE TO DOWNLOAD LETTER. CLICK HERE TO DOWNLOAD SUDHARA LETTER. Guidance circular regarding result sheet as per mass promotion in Std. 1 to 8. Guidelines for preparation of result sheet … Read more

HMAT Exam 2021 for Selection Head Master Posts for Non Grant in Aid Secondary & Higher Secondary School.

HMAT Exam 2021 for Selection Head Master Posts for Non Grant in Aid Secondary & Higher Secondary School. Recruitment of principals in non-government aided secondary and higher secondary schools Aptitude Test. Subject: Principal Aptitude Test for recruitment of principals in non-government aided secondary and higher secondary schools Aptitude Test- IIMA’I ‘) Matter of conducting examination … Read more