પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા ૨૦૨૨-૨૩ના ધોરણ ૩ થી ૮ – Primary School Pratham Satrant Parixa Time Table 2022-23

Primary School First Term Examination Time Table 2022-23 Std.3 to 8 IMPORTANT LINK: પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા ૨૦૨૨-૨૩ના ધોરણ ૩ થી ૮ ના તમામ વિષયોની પરીક્ષા અને તેના સમાન સમયપત્રક અંગે જરૂરી સૂચનો બાબત લેટર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો. If devotees like Shabari, Kewat and Nishad continue to engage in their duty, then Shri Ram … Read more

GSSSB Head Clerk Exam Date 2021

Gujarat Gaun Seva Pasandgi Mandal (GSSSB) Head Clerk Exam Date 2022 Advt. No. 190/202021 Posts Name: Head Clerk Exam Date: 20-03-2022 GSSSB Head Clerk Exam Result 2022 IMPORTANT LINK: Head Clerk Selection List: Click Here More Details… https://gsssb.gujarat.gov.in IMPORTANT LINK: હેડ કલાર્ક, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા.૨૦/૦૩/૨૦૨૨ ના રોજ યોજવામાં આવેલ પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષા તેમજ … Read more

GSSSB Additional Assistant Engineer (Civil / Electrical) & Technical Assistant Exam Schedule 2021

GSSSB Additional Assistant Engineer (Civil / Electrical) & Technical Assistant Exam Schedule 2021 Gujarat Gaun Seva Pasandgi Mandal (GSSSB) has published the Exam Schedule for the post of Additional Assistant Engineer (Civil), Additional Assistant Engineer (Electrical),  & Technical Assistant 2021, Check below for more details. GSSSB Exam Date: Technical Assistant (Advt. No. 166/201819): Date: 06-02-2021 … Read more

GPSC Important Notification for Police Inspector (PI) PET/PST & Main Examination.

GPSC Important Notice regarding Physical Eligibility/Standard test and Mains Written Examination of Police Inspector (Unarmed), Class-2 , 2021 Gujarat Public Service Commission (GPSC) has published Important Notice regarding Physical Eligibility/Standard test and Mains Written Examination of Advt. No. 110/2019-20, Police Inspector (Unarmed), Class-2, Check below for more details. Gujarat Public Service Commission (GPSC) has published … Read more

GSSSB Computer Proficiency Test Time table for Various Posts

Gujarat Subordinate service selection board (GSSSB) Has published Computer Proficiency Test (CPT) Dates Time table for Office superintendent, Office superintendent /  superintendent, Chief officer, Lab technician, Mines Supervisor, Technical Assistant, Agricultural Overseer, Sr. Pharmacists, Librarian, Tutor cum physiotherapist 2020. there are various posts computer proficiency test time table declared on GSSSB website. GSSSB Computer Proficiency … Read more